کزین برتر اندیشه برنگذرد
  • به بهانه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی؛

    سخن گفتن درباره کسی که خود تخم سخن را پراکنده و نام خویش را در پیوند با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی تا زمان و زبان باقی است در ذهن و ضمیر جهانیان جاودان ساخته، بسیار دشوار است.