کتاب طرح‌واره‌ها در روابط همسران؛ آسیب‌ها و راهکارها