پایه مالیاتی در سال 99
  • در گفتگو باموج مطرح شد؛

    علی‌اکبر نیکو اقبال گفت: استقراض از بانک مرکزی و برداشت اعتبار از ذخیره ارزی برای هزینه جاری بودجه 99 تورم‌زاست، از سوی دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اینکه نهادهای وابسته به حاکمیت مالیات بپردازند به معنای فشار بیشتر به بخش‌های مولد است.