پاداش قهرمانان
  • داورزنی :

    محمدرضا داورزنی اظهار داشت :هیچ مشکلی برای پرداخت پاداش سکه‌ای بازیهای آسیایی و پاراآسیایی جاکارتا نداریم.