ویدا دانشمند
  • نمایش رگ به نویسندگی ایوب آقاخانی، فرهاد امینی و ویدا دانشمند و به کارگردانی ایوب آقاخانی و با بازی برزو ارجمند، وحید آقاپور، بهناز بستان دوست، الهه شه پرست، محسن بهرامی، عرفان ابراهیمی و هلن بهرامی در سالن چهارسوی تئاتر شهر تهران به روی صحنه رفت.