وعده دولت
  • گزارش موج در مورد شرط و شروط عجیب روحانی برای کمک به شهرداری ها:

    بعد از گذشت ۱۳ سال از تصویب الزام دولت به کمک برای توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها؛ روحانی با شرط و شروط عجیبی که گذاشت بار دیگر عملا از انجام وظیفه قانونی خود در قبال مدیریت شهری شانه خالی کرد.