هوای رشت
  • امروز با نفوذ جریانات شمالی بر روی سواحل دریای خزر، کاهش دما برای استان های واقع در سواحل شمالی پیش بینی می شود .