هلی ترشی مازندران
  • استان مازندران با برخورداری از عرصه های طبیعی و جنگلی خودرو و نعمت های بیشمار خدادادی، میدانگاهی وسیع برای صاحبان ذوق و همت جهت استفاده از این خلقت شگفت انگیز است، که مردمان روستای 'بالاده' گوشه ای از این طبیعت دست و دل باز را با ذوق سبز شمالی در قالب جشنواره 'هلی ترشی' پیوند زده اند.