نوسانات سکه
  • بررسی روند قیمت و نوسانات سکه ، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ1396/10/18 برابر با 14,683,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 22,837,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد.