نماینده رئیس قوه قضاییه در هیات منصفه مطبوعات
  • قاضی ناصر سراج:

    نماینده رئیس قوه قضاییه در هیات منصفه مطبوعات گفت: در سال گذشته ۱۸ جلسه هیئت منصفه برگزار شد که در این جلسات ۸۰ رسانه محکومیت گرفتند که عمدتاً محکومیت‌ های شان مالی بود.