نشست وزیران کشور و ورزش با مجمع سازمان های مردم نهاد