نرخ سود کوتاه مدت
  • رییس کل بانک مرکزی در اینستاگرام خود نوشت: برای انجام عملیات بازار باز به حجمی از اوراق دولتی نیاز است ، چونکه پس از اجرایی شدن این ابزار، بدون خرید اوراق ، هیچ نقدینگی به بانکها اعطا نخواهد شد. لذا، وجود اوراق شرط لازم این عملیات است.