مواد و تجهیزات
  • ناصر سرگلزایی:

    رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: از دیگر مسائل این حوزه موضوع نظارت است، اکثرا نظارتی بر مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی وجود ندارد، چراکه برای نظارت بر حدود ۲۰۰۰ دندانپزشک، کمتر از انگشتان یک دست ناظر وجود دارد.