معماری گلین
  • رییس پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد:

    رییس پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد گفت: اولین کارگاه بین‌المللی معماری خشتی با حضور چهره‌های ملی و بین‌المللی و سفیران فرهنگی کشورهای مختلف در یزد برگزار شد و 30 میلیون تومان بار مالی در بر داشت.