معدن پازیارت سیریک
  • Vئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سیریک با بیان اینکه هرمزگان دارای ۱۳۶ معدن فعال است، از احیا مجدد معدن غیرفعال سیریک و بازگشت آن به چرخه تولید خبر داد.