مصوبات بر زمین مانده
  • سخنگوی شورای شهر تهران :

    سخنگوی شورای شهر تهران با انتقاد از روند کند بررسی مصوبات شورا گفت: مجموعه ای از مصوبات شورا با وجودیکه دارای الزام بوده و برای کمیسیون ها، کمیته ها و اعضای شورا واجد اهمیت است و با اولویت ویژه پیگیری می‌شد همچنان روی زمین مانده است.

`