• نزاع خونین در رفسنجان ۱۰ کشته برجای گذاشت
  • سجاد غریبی لقب "هالک ایرانی" را از اینستاگرامش حذف کرد
مسعود اسداللهی نور
  • یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری:

    یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری عنوان کرد: شهروند وقتی با حقوق خود آشنا باشد، دستگاه های مختلف شهری را به خوبی کنترل می کند.

  • یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری:

    کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری با اشاره به علل حاشیه نشینی این مقوله را اینگونه شرح داد: پائین بودن درآمد در روستاها و نبودن فرصت های اشتغال در جریان حرکت روستائیان به شهرها و رشد سریع جمعیت شهری ، کمبود مسکن و ... در شهرها از دلایل این موضوع است.

  • یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری عنوان کرد

    یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری با اشاره به دیدگاه های نوین مدیریت شهری پایدار، گفت: مدیریت شهری باید خود را ملزم به رعایت اهدافی چون دیدگاه‌های شهر پایدار و انسان‌گرا و در نهایت سیاست‌های حکمرانی مطلوب چون انصاف، شفافیت، پاسخگویی، پاک حسابی، حق‌ اظهارنظر همگانی، مشارکت‌طلبی و... بداند.