مستند ساز آمریکایی
  • بعد از 15 سال

    مایکل یکشنبه شب ۱۱ نوامبر بامداد ۲۰ آبان جایزه انجمن منتقدان فیلم برای بهترین فیلم مستند را به پاس یک عمر فعالیت هنری از آن خود کرد و با استفاده فرصت پیش آمده متن سخنرانی ناتمام خود را بعد از 15 سال قرائت کرد.