مسئول پشتیبانی و جذب کمک های مردمی مسجد النبی ایلام