مسئول مطالعات و امور خاک جهاد کشاورزی استان همدان
  • در نشست خبری سازمان جهاد کشاورزی با موضوع آب و خاک مطرح شد:

    مسئول مطالعات و امور خاک جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد: به جای بهره برداری از خاک، از خاک بهره کشی می‌شود.