مدیر خدمات شهری شهرداری همدان
  • مدیر خدمات شهری شهرداری همدان

    مدیر خدمات شهری شهرداری همدان با بیان اینکه مشکلات افرادی که فاقد سند هویتی هستند و به گرمخانه مراجعه می کنند به عنوان معظل اجتماعی مطرح است و باید دست به دست هم دهیم تا حل شوند، از طرف دیگر باید کاری کنیم که روز به روز تعداد مراجعه کنندگان به گرمخانه کمتر شود اما متاسفانه در حال حاضر روند افزایشی دارد.