مدیرعامل موزه سینما
  • مدیرعامل موزه سینما خبر داد:

    مدیرعامل موزه سینما در تشریح برنامه های این موزه گفت: غرفه جوایز فیلم کوتاه در موزه سینما افتتاح شد و بسیاری از جوایز مهم و بین المللی فیلم کوتاه در این غرفه قرار گرفته است.