مدير كل آموزش و پرورش استان همدان
  • در باب گزارش دهی مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان:

    مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان در شانزدهم مرداد ماه گزارشی مبنی بر موفقیت های این اداره ارائه کرد، در این میان کسب رتبه چهارم در کنکور سراسری، رتبه دوم در پرسش مهر 98 و پوشش 95 درصدی سوادآموزی را مورد بررسی قرار داده ایم که حاصل، تناقضاتی است که شرح آن را می خوانید.