محمد فنایی
  • لطفا آقای ستاره ساز، پهلوان باش و پهلوان بساز و گرنه همانطور که اشاره کرده اید، روزی هم ممکن است قرار داد شما فسخ شود و آنجا است که نیازمند پشتیبانی افکار عمومی خواهید بود. گرچه ساختن و بزرگ کردن یک برنامه ترکیبی زنده کجا و به استخدام برنامه ای در آمدن کجا؟