ماموران انتظامي شهرستان بهار
  • سرهنگ بزرگعلی نوری خبر داد:

    فرمانده انتظامی شهرستان بهار، از کشف 3 تن آرد قاچاق در این شهرستان خبر داد.

  • سرهنگ بزرگعلی نوری خبر داد:

    فرمانده انتظامی شهرستان بهار، از کشف 2 هزار و 200 کیلوگرم مرغ قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.