لغو مسابقات موتور سواری به دلیل ازدحام جمعیت در اصفهان