قیمت گذاری گوشت مرغ
  • موج گزارش می دهد؛

    دبیر انجمن شرکت‌های تولید گوشت مرغ مدعی شده گوشت مرغ 15 هزار تومان تمام می شود و مرغدارها با ضرر 12900 تومان می فروشند و دلیل آن را خواب سرمایه برای خرید نهاده ها دانسته، در حالی که این موضوع کاملا با واقعیت های صنعت مرغداری در تضاد است.