قیمت های مواد غذایی
  • در سال 99 اتفاقاتی که در ارتباطات با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی رخ داده شامل افزایش سرسام آور قیمت های مواد غذایی، افزایش 500 درصدی و 5 برابری قیمت کودهای فسفاته و منع واردات سموم معتبر و افزایش قابل توجه این نهاده مورد نیاز و موثر در تولید و جابجایی های بی مورد نیروهای متخصص و ... بوده است، در حالی که در ابتدای شروع فعالیت وزیر جدید وعده های دیگری داده بود!