فرماندار شهرستان تفت
  • فرماندار شهرستان تفت:

    فرماندار تفت اظهار داشت: اجرای طرح نسخه الکترونیک می تواند ضمن ایجاد صرفه جویی و منافع اقتصادی بدلیل مباحث کنترلی و نظارتی، گام موثری در راستای استقرار طرح سلامت الکترونیک باشد.