صنایع استراتژیک
  • موج گزارش می دهد؛

    در حال حاضر شرکت ذوب آهن توانسته به 80 درصد از تجهیزات و فناوری های صنعت فولاد دست یابد و سیاست خود را برای بومسازی مابقی آن را در همکاری با شرکت های دانش بنیان از طریق اختیار دادن زیرساخت های آزمایشگاهی و نقشه ساخت کلید زده است.