صادر کننده فعال
  • در همایش تجلیل از صادرکنندگان هرمزگان؛

    درهمایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان از سه محصول ثبت جهانی شده استان شامل مروارید خلیج فارس،نارنگی سیاهو و خرمای پیارم رونمایی شد.