شبکه ملی بهره وری ایران
  • رئیس سازمان ملی بهره وری ایران:

    رئیس سازمان ملی بهره وری ایران گفت: هدف نهایی بهره وری ارتقاء زندگی آحاد مردم است، این شبکه، پیوند را بین ذی نفعان از طبقه مدیریتی تا آحادجامعه فراهم می‌کند.