سومین جشنواره دستاوردهای کانون های فرهنگی تربیتی سراسر کشور