سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد