سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران
  • سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران گفت: حدود مجاز اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست در یک آیتم تغییراتی داشته که به صورت سیستماتیک از ابتدای آبان این تغییرات در سامانه ملی معاینه فنی سیمفا اعمال و اصلاح شده است.