ساماندهی شناورهای فاقد هویت
  • حسین عباس نژاد خبر داد؛

    مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تهیه طرح کمیته های اضطرار دریایی و مقابله با تحریم ها و نیز بررسی سوانح دریایی و همکاری با نهادهای امنیتی از مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه امنیت کشتیرانی و محدودیت های ایجاد شده برای نفتکش های ایرانی است.