سازمان های صنفی کشور
  • رئیس اتاق اصناف ایران:

    رئیس اتاق اصناف ایران گفت: آمار اصناف نشان می دهد که بالغ بر ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که البته با منطق اقتصادی سازگاری ندارد؛ چراکه تعداد واحدهای صنفی در شرایط رکودی و با نرخ رشد اقتصادی پایین اکنون وضعیت مناسبی نخواهند داشت.