سازمان اسناد
  • نمایندگان مجلس سازمان اسناد را مکلف کردند در پاسخ به استعلام ثبتی دفتر اسناد رسمی برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان برای هر واحد یا سهم پیش فروش شده از یک پلاک ثبتی، شناسه یکتا منظور نموده و مراتب را در سازمان ثبت الکترونیک معاملات درج کنند.

  • مسعود کثیری در گفتگو با موج؛

    رییس مرکز اسناد و کتابخانه ملی اصفهان گفت: سازمان اسناد چراغی فراسوی آینده است و بخش عمده کارها در جامعه امروز مربوط به اسناد واتفاقاتی است که درگذشته اتفاق افتاده است.