رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان