رونمایی از ۳۵۲ واحد مسکونی درحال ساخت مددجویان استان تهران