رونمایی از طرح ملی کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری