روفرشی
  • بیشترین تولید روفرشی جدید متعلق به یزد بوده و از درخواست های صورت گرفته برای خرید روفرشی بیشتر به سمت یزد بوده است که بدون شک روفرشی های تولید شده نیز دارای بهترین کیفیت و ضخامت می باشد.