روستاهای گردشگری شهرستان اسدآباد
  • در آخرین نشست فرماندار اسدآباد با هیئت اندیشه‌ورز جوان در سال 97 مطرح شد:

    در آخرین نشست هیئت اندیشه‌ورز جوان در سال 97 فرماندار اسدآباد بر بهره گیری از ایده‌ها و ظرفیت جوانان در حوزه میراث فرهنگی برای دست یابی به مطلوب‌ها تاکید کرد.