روز جهانی زبان اشاره
  • به مناسبت روز جهانی زبان اشاره برگزیده شد

    23 سبتامبر، روز جهانی زبان است. شعار امسال این روز "زبان اشاره، زبان همه است" به عنوان نقطه عطفی برای جامعه جهانی ناشنوایان برگزیده شده است.