رحیم پورنوبریان
  • یادداشت:

    رحیم پورنوبریان یکی از بچه های مخلص محله نظام آباد که تا خود را شناخته بود لباس پاسداری وطن بر تن کرده و روز و شبش را برای انقلاب گذاشته بود .