رئیس شعبه تأمین اجتماعی اسدآباد
  • رئیس شعبه تأمین اجتماعی اسدآباد عنوان کرد:

    رئیس شعبه تأمین اجتماعی اسدآباد با بیان اینکه ۴۸ درصد از جمعیت شهرستان تحت پوشش خدمات و حمایت‌های بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند، افزود: ۴۸ هزار و۳۱۶ نفر در این شهرستان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بوده که از این تعداد، ۱۴ هزار و ۲۹ نفر بیمه‌شده اصلی، ۲۶ هزار و ۲۹۵نفر بیمه‌شده تبعی، ۲۹۴۲ نفر مستمری بگیر و ۵۰۵۰ نفر تبعی مستمری‌بگیر هستند.

`