دریا اورس
  • مراسم تقدیم رونوشت استوارنامه «دریا اورس» سفیر ترکیه با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد همچنین ظریف با «ایوو فر یسن» کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران دیدار و گفتگو کرد.