دادستان نظامی ایلام
  • دادستان نظامی ایلام خبر داد:

    دادستان نظامی ایلام در بازدید میدانی از پارکینگ های ایلام با اشاره به اینکه روند ترخیص موتورسیکلت های رسوبی در ایلام مطلوب ارزیابی می شود،گفت:با شروع این طرح تعداد یکهزارو 800 دستگاه موتورسیکلت های رسوبی که از سالها قبل در پارکینگ متوقف بودند تحویل مالکان شده است.