خطرهای جهانی
  • یادداشت؛

    با مطالعه تاریخ می‌توان فهمید که سلامت بشر از گذشته تاکنون با انواع بیماری‌های خطرناک و همه‌گیر تهدید شده است و این چالش‌های سلامت بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تاثیرگذار بوده‌اند.