حفظ اشتغال
  • موج گزارش می دهد؛

    مناطق آزاد با در اختیار داشتن ابزارهای اقتصادی همچون معافیت های مالیاتی و ظرفیت های در زمینه حمل و نقل و تسهیل تجارت می تواند میزان ریسک پذیری فعالیت های اقتصادی و تجاری را در زمان تحریم ها کاهش دهند.

  • دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه مطرح کرد:

    دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه بیکاری جوانان را تهدیدی برای دولت و کشور دانست و بر توجه به روابط کار بین کارگر و کارفرما تاکید کرد.